UV Index

UV Index for day

UV Index last 30 days

weewx v 4.7.0